Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voor wie is AVAR's kwaliteitscontrole

Wie vormen de doelgroepen van AVAR?

  • Beroepsorganisaties
  • Koepelorganisaties
  • Zorgcentra, zoals groepspraktijken en gezondheidscentra
  • Zorgverzekeraars
  • Expertise bureaus
  • Gemeenten
  • Advocatenkantoren
  • Verzekeraars
  • Kwaliteitsbewakers in de zorgsector
  • Therapeuten en aankomend therapeuten

De dienstverlening van therapeuten inzichtelijk maken door middel van visitatie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van AVAR? Wij informeren u in een oriënterend gesprek of presentatie over onze werkwijze en mogelijkheden. Neem contact op met AVAR.

Beroepsorganisaties en verenigingen

Hoe organiseert u de praktijkvisitaties binnen uw onderneming? U bent bekend met de wetgevingen en de praktijkuitvoering en kunt regels en eisen prima over brengen op uw leden, maar wilt u deze dan ook zelf visiteren? Als u dat wilt dan slaat het gezegde “de slager keurt zijn eigen vlees” misschien ook op u. Laat zien dat ook uw onderneming open staat voor vernieuwingen en staat te trappelen om adviezen en verbeterpunten te ontvangen en deze ook door te voeren in de eigen organisatie.

Weet u dat een praktijkvisitatie een kwaliteit verhogend instrument is? Dat het organiseren van visitaties u veel tijd en personeelsinzet kost? Laat AVAR u helpen zodat uw onderneming tijd beschikbaar houdt voor de diverse bestuurstaken.

AVAR kan uw gehele visitatietraject overnemen, waarin onder meer planning, visitatie, rapportage en eindcontrole, maar ook een deel hiervan is mogelijk. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt besproken welk traject het beste past bij uw organisatie.

Zorgverzekeraars

Als zorgverzekeraar wilt u de beste en meest efficiënte zorg aanbieden. Immers, uw cliënten vragen om aanvullende zorg en u als zorgverzekeraar bent erbij gebaat de beste en juiste zorg in te kopen.

De vele vormen van therapie die aangeboden worden als aanvullende zorg maken het niet makkelijk de juiste te kiezen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit vande door uingekochte zorg op de juiste wijze wordt getoetst en beoordeeld. Klachten van bijvoorbeeld onjuist declaratiegedrag wilt u graag voorkomen. De therapeut dient ook zorg te verlenen, waarin deze aantoonbaar gediplomeerd is en over de juiste medische / psychosociale kennis beschikt. Controle op medische en psychosociale kennis behoort standaard tot alle visitaties.

Hoe kan AVAR u van dienst zijn? Door middel van een praktijkvisitatie bij bijvoorbeeld een klacht. Bij aanmelding van een nieuwe beroepsvereniging/koepel, waarbij u steekproefsgewijs een aantal visitaties uit wilt laten voeren.

Door visitatie ontstaat er aantoonbaar inzicht in de kwaliteit en wijze van praktijkvoering van een therapeut. AVAR werkt als onafhankelijke organisatie zonder verstrengelde belangen, waardoor u altijd een helder en transparant visitatierapport ontvangt.

Individuele Therapeuten

Als therapeut kunt u zich ook zelf voor een visitatie aanmelden. AVAR adviseert, ondersteunt en begeleidt u tijdens het visitatieproces en na de visitatie ontvangt u een visitatierapport. U wilt uw kwaliteit tonen en ziet een praktijk visitatie als een onderdeel van kwaliteitsverhogend werken en staat achter de visie van AVAR.

Een visitatierapport kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor een accreditatie, sollicitatie of voor aansluiting bij een beroepsorganisatie.

Tevens biedt een visitatie een ondersteuning bij het starten van een praktijk.

Groepspraktijken & gezondheidscentra

Door het inschakelen van een onafhankelijk visitatiebureau, laat u zien dat de kwaliteit van de geleverde zorg van uw medewerkers en het centrum, een “hot item” zijn. U wilt de kwaliteit inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken waardoor u door te werken met een gespecialiseerd bureau automatisch uw kwaliteitsniveau verhoogd. U bent niet bang voor visitatierapporten en adviezen, maar ziet het als positief dat er met een onafhankelijke blik naar uw organisatie is gekeken en u open staat voor ideeën.

AVAR kan uw medewerkers en ook uw centrum visiteren.

Mogelijkheden

A:
Alle therapeuten werken onder één en dezelfde praktijknaam. De namen van de therapeuten staan allen geregistreerd onder dezelfde praktijknaam bij de Kamer van Koophandel, zij in het bezit zijn van een juiste AGB code en werken met dezelfde protocollen en administratie. Iedere KvK ingeschreven werkzame therapeut / medewerker van de groepspraktijk / gezondheidscentrum neemt deel aan de visitatie.

De praktijk ontvangt na visitatie één visitatierapport waarin voor iedere therapeut/medewerker één eigen pagina. De kosten zijn afhankelijk van het aantal therapeuten en medewerkers.

B:
Als in A, maar elke therapeut ontvangt na visitatie een persoonlijk visitatierapport.

Ten opzichte van A liggen de kosten hier hoger.

C:
Alle therapeuten zijn in loondienst. De bij de KvK ingeschreven eigenaren zijn in het bezit van een juiste AGB-code en zowel de eigenaren als de medewerkers / therapeuten werken met dezelfde protocollen en administratie.

Allen nemen deel aan de visitatie en zijn in het bezit van een AGB zorgverlenerscode. De praktijk ontvangt na visitatie één visitatierapport waarin voor iedere therapeut/medewerker één eigen pagina. De kosten zijn afhankelijk van het aantal therapeuten en medewerkers.

Verzekeringsmaatschappijen

Als er een verzekeringsclaim is ingediend en u niet bekend bent met de beroepsuitoefening van de cliënt / therapeut is AVAR voor u de oplossing.

AVAR kan u helpen door een praktijkvisitatie uit te voeren die u alle benodigde informatie geeft over de werkuitoefening zoals werkschema, uren, gehanteerde tarieven, verzekeringen en meer.